Szkolenie dla absolwentów szkół wyższych

Terms of Service

Załącznik nr 2
WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE
REGULAMIN UCZELNIANEJ PLATFORMY EDUKACYJNEJ
KAMPUS

Postanowienia ogólne
§1
Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania z zasobów i usług informacyjnych udostępnionych poprzez Uczelnianą Platformę Edukacyjną Kampus, zwaną dalej platformą Kampus.
§2
Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają odpowiednio:
Uczelnia –Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie,
regulamin – oznacza niniejszy regulamin, określający:

 • warunki dostępu i korzystania z zasobów i usług platformy Kampus,
 • uprawnienia i obowiązki użytkowników związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oraz wynikające z przyjętych na Uczelni zasad ochrony danych osobowych,

użytkownik – Osoba, która po przejściu procesu rejestracji i zaakceptowaniu Regulaminu uzyska dostęp do zasobów i usług informacyjnych udostępnianych przez platformę Kampus,
konto – wpis w bazie danych zawierający podstawowe dane o Użytkowniku (tj. login, hasło, oraz niezbędne dane osobowe potrzebne do stworzenia profilu użytkownika), potwierdzający fakt zarejestrowania Użytkownika i umożliwiający korzystanie z zasobów i usług informacyjnych udostępnianych przez Kampus,
administrator – osoba wyznaczona i upoważniona przez pełnomocnika komendanta-rektora ds. kształcenia na odległość w szczególności do:

 • zarządzania systemami platformy Kampus,
 • nadzorowania przestrzegania niniejszego Regulaminu,
 • świadczenia pomocy technicznej dla Użytkowników.

§3
Uczelniana Platforma Edukacyjna Kampus jest systemem informatycznym wspomagającym realizację procesów dydaktycznych Uczelni z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość realizowanych w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.
Rejestracja
§4
Prawo dostępu do platformy Kampus przysługuje wszystkim pracownikom, studentom Uczelni biorącym udział w procesie dydaktycznym oraz innym osobom po wypełnieniu formularza rejestracyjnego i uzyskaniu zgody pełnomocnika komendanta - rektora ds. kształcenia na odległość.
§5
Dostęp do platformy Kampus jest przyznawany na określony czas (konta gościa, kursy, szkolenia itp.) lub bezterminowo, w powiązaniu z utrzymaniem statusu studenta lub pracownika Uczelni.
§6
Dostęp do platformy Kampus wymaga założenia konta do którego jest niezbędne wypełnienie i przesłanie formularza rejestracyjnego, zaakceptowanie niniejszego regulaminu i zalogowanie się do systemu przez wprowadzenie na stronie logowania w odpowiednie pola loginu i hasła.
§7
Nauczycielom akademickim Uczelni oraz studentom i słuchaczom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych studiów licencjackich, magisterskich i podyplomowych konta zakłada się bez wypełniania formularza o którym mowa w §6, na podstawie danych uzyskanych z uczelnianego systemu obsługi studentów oraz systemu rekrutacji.
§8
Konto założone w trybie §7 wymaga posiadania przez użytkownika aktywnego adresu e-mail. W wypadku nauczycieli akademickich używa się konta z domeny wspol.edu.pl.
§9
Konta dla osób, które nie zostały uwzględnione w procedurze opisanej w §7 lub konta o dostępie tymczasowym mogą być zakładane przez administratora w trybie indywidualnym, na podstawie danych pozyskanych z formularza rejestracyjnego. Pełna aktywacja konta w tym trybie może wiązać się koniecznością uwierzytelnienia profilu użytkownika poprzez weryfikację tożsamości.
§10
Dostęp do platformy Kampus może zostać w uzasadnionych przypadkach wstrzymany lub cofnięty z natychmiastowym wykonaniem, w szczególności z powodu:

 • stwierdzenia podania fałszywych lub nieprawidłowych danych w profilu użytkownika lub niedopełnienia obowiązku uzupełnienia danych niekompletnych,
 • naruszenia zasad korzystania z platformy Kampus – wynikających z niniejszego regulaminu oraz ogólnie przyjętych zasad etycznego zachowania się w sieci,
 • przeprowadzenia czynności administracyjnych lub konserwacyjnych platformy,
 • braku akceptacji przez użytkownika zmian w regulaminie, wprowadzonych w terminie późniejszym niż pierwotny moment założenia konta  oraz przedstawionych do akceptacji wszystkim użytkownikom.

Zasady korzystania z zasobów i usług informacyjnych
§11
Platforma Kampus jest systemem informatycznym, z którego w pełni mogą korzystać jedynie zarejestrowani użytkownicy. W przypadku treści oznaczonych jako ogólnodostępne wymagane jest zaakceptowanie regulaminu oraz zalogowanie się za pomocą tymczasowego konta gościa.
§12
Użytkownik jest zobowiązany do zapewnienia odpowiednich środków bezpieczeństwa w postaci ustanowienia unikatowego hasła dostępu, jego zmiany nie rzadziej niż raz na 30 dni i bezpiecznego posługiwania się danymi umożliwiającymi logowanie się na platformie Kampus i korzystanie z niej.
§13
Niedopuszczalne jest korzystanie z kont innych użytkowników, a także udostępnianie swojego konta osobom postronnym lub innym użytkownikom.
§14
Użytkownik zobowiązany jest do respektowania ograniczeń nałożonych na udostępniane mu w ramach zasobów platformy Kampus treści i materiały dydaktyczne, w szczególności do niepowielania, nieudostępniania i nierozpowszechniania ich w jakiejkolwiek postaci poza platformą bez wyraźnej zgody właściciela praw.
§ 15
Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treść i formę materiałów zamieszczanych przez siebie na platformie Kampus oraz zobowiązany jest do właściwego opisania źródła ich pochodzenia oraz zasad dalszego wykorzystania.
§ 16
Zamieszczanie wypowiedzi, danych i materiałów w ramach konkretnego kursu na platformie Kampus oznacza wyrażenie zgody na dostęp i korzystanie z nich przez pozostałych użytkowników zapisanych na kurs, w zakresie wynikającym z podstawowych zasad uczestnictwa. Zasady te określa osoba zarządzająca kursem.
§ 17
Zasoby, o których mowa w §16, podlegają okresowej archiwizacji i przechowywane są w systemach informatycznych Uczelni przez odpowiedni okres i zgodnie z procedurą wynikającą z przepisów Uczelni dotyczących obowiązku ewidencjonowania i składowania rezultatów aktywności uczestników procesów kształcenia.
§ 18
Użytkownik jest zobowiązany do niepodejmowania działań mogących skutkować:

 • zagrożeniem bezpieczeństwa pracy systemów informatycznych lub przechowywanych w nich danych,
 • utrudnieniami w korzystaniu z platformy Kampus przez innych użytkowników,
 • naruszeniem prywatności innych użytkowników, w szczególności polegających na pozyskiwaniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu poza platformą informacji o innych użytkownikach bez ich wyraźnej zgody.

§ 19
Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę powstałą w wyniku jego aktywności na platformie Kampus, w szczególności za naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.
§ 20
Użytkownik ma prawo zgłaszać uwagi odnośnie funkcjonowania platformy Kampus na adres: kampus@wspol.edu.pl oraz oczekiwać udzielenia pomocy technicznej w zakresie korzystania z jej zasobów i usług.